Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

     Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-т эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсэн чиглэлд “Нэн түрүүнд-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” гэсэн суурь зарчмыг баримтлан Монгол Улсын ХАБЭА-н тухайн хууль, OHSAS 18001:2007, MNS OHSAS 18001:2012 стандартад нийцүүлсэн ХАБЭА-н бодлого, удирдлагын тогтолцооны тухай журам, бусад ХАБЭА-н дүрэм, заавар, стандартыг удирдлага болгон ажиллаж байна.
     ХАБЭА-н бодлогын цөм нь НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ыг нийгмийн хариуцлагын гол шалгуур болгон Үйлдвэрийн газрын удирдлагын бүх шатанд нийт ажилтны оролцоо, санхүүгийн болон бусад шаардлагатай нөөцийг ханган хэрэгжүүлж байна.

ХАБЭА-н бодлого нь дараах гол зарчим, зорилгуудыг агуулна. Үүнд:

 • Байгууллагын мөрддөг ХАБЭА-н талаарх холбогдох хууль, тогтоомж болон бусад шаардлагуудыг дагаж мөрдөх,
 • Ажиллагсад ХАБЭА-н тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэрэгжилтэд идэвхтэй оролцох,
 • ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийг байнга сайжруулах,


ХАБЭА-н бодлогыг үйлдвэрийн газрын бүх шатанд нийт ажилтнуудын оролцоо, санхүүгийн, хүний нөөцийн болон бусад шаардлагатай нөөцийг хангаж хэрэгжүүлэх бөгөөд үүний тулд

 • ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах,
 • ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог ОУ-ын стандартын шаардлагад нийцүүлж бүрдүүлэх,
 • Аюулгүй үйлдвэрлэлийг явуулж, ХАБЭА-н үйл ажиллагааны үр дүнг тасралтгүй сайжруулах,
 • Үл буруутгах зарчмыг илэрсэн аюул, гарсан аюултай тохиолдлыг мэдээлэх үед баримтлах,
 • ХАБ-ыг хангаагүй ажлыг гүйцэтгэхгүй байх эрхийг ажилтанд эдлүүлэх,
 • “Зөв ажиллацгаая” сургалтыг тасралтгүй явуулж, ажилтан бүрд аюулгүй, зөв ажиллах зан үйлийг төлөвшүүлэх,
 • Бүх шатны удирдлага нь цаг ямагт ХАБ-ыг эрхэмлэсэн манлайллыг илтгэн харуулж, ажилтан бүр 5А зарчмыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.
   

5А зарчим

 • Аюулгүй ажиллагаанд суралц,
 • Алжаалаа тайлж бие сэтгэлээ ажилд бэлтгэ
 • Ажил эхлэхээс өмнө түүнийг хэрхэн аюулгүй, зөв гүйцэтгэх талаар бод
 • Аюул, эрсдэлийг илрүүлж, арилга, эсвэл түүнийг мэдэгд
 • Ажлаа зөв гүйцэтгэ


ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоо

 • ХАБЭА-н талаарх бодлого, зорилтыг тодорхойлох, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, манлайлах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх харилцан холбоо бүхий удирдлагын үйл ажиллагааны цогц,
 • ХАБЭА-н бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, ХАБЭА-н эрсдэлийг удирдахад хэрэглэгддэг байгууллагын удирдлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг юм.


ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх зарчим:

     1978 оноос тухайн үеийн ЗХУ-ын үйлдвэр аж ахуйн газруудад хэрэгжиж байсан Хөдөлмөр хамгааллын удирдлагын системийг Монголын нөхцөлд тохируулан авч хэрэглэж байсан нь ажилчин анги шинэ тутам бий болж байсан цаг үеийнхээ шаардлагыг бүрэн хангаж байлаа. Улмаар 2007 онд Олон Улсын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны OHSAS 18001:1999 стандарт хэрэгжүүлж, зохих батламж, гэрчилгээ гурван жилийн хугацаатай анх удаа авсан. 

ХАБЭА-н дотоод хяналт:
     "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ХАБЭА-н тухай хуульд заасны дагуу ажлын байр бүрт ХАБЭА-н дотоод хяналт шалгалтыг тодорхой үечлэлтэйгээр явуулж байна. Үүнд:

 • ХАБЭА-н 4 шатны хяналт, шалгалт
 • ХАБЭА-н зорилтот хяналт, шалгалт,
 • ХАБЭА-н шуурхай мониторингийн хяналт.

ХАБЭА-н сургалт:
     Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын зорилго: Аюулгүй ажиллах арга барилд сургах, мэдлэг олгох, осол эндэгдэлгүй, эрүүл ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх.
     ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах үндэслэл:

 • ХАБЭА-н тухай хуулийн 17.1.1; 26.5.1 /2015.05.14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/;
 • МУ-н Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 2-р сарын 05-ны өдрийн А/33-р тушаалаар батлагдсан ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам


Эрсдэлийн удирдлага:
     ХАБЭА-н бодлогын үндсэн чиглэлүүдийн нэг нь аюулыг мэдээлэх, илрүүлэх, арилгах цогц үйл ажиллагаа юм. Дөрвөн шатны хяналт, хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хүчин зүйлийн хэмжилт, шинжилгээ, ажлын байрны аюулын дүн шинжилгээний хяналтын хуудас, аюултай тохиолдлын судалгаа хийх зэрэг аргаар аюулыг илрүүлж байна. Үйлдвэрийн бүтцийн нэгж бүр ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг тухайн ажилтны оролцоотойгоор явуулж, илэрсэн аюулыг арилгах, эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагааг ХАБЭА-н “Эрсдэлийн удирдлагын журам”-ын дагуу хэрэгжүүлж байна.
     Үйлдвэрлэл дээр гарч болзошгүй хүнд ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Ноцтой эрсдэлийн удирдлага”-ын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, зарим бүтцийн нэгжид туршилтаар нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Аюулыг илрүүлэх арга хэрэгсэл:

 • ХАБЭА-н дөрвөн шатны хяналт,
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хүчин зүйлийн хэмжилт, шинжилгээ,
 • Ажлын байрны аюулын дүн шинжилгээний хяналтын хуудас,
 • Аюултай тохиолдлын судалгаа,
 • Аюулыг мэдээлэх хуудас,
 • 71300 аюулыг мэдээлэх утас,
 • 71300@erdenetmc.mn аюулыг мэдээлэх цахим шуудан


Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсийн хяналт:
     ХАБЭА-н хэлтсийн Эрүүл ахуйн албанаас батлагдсан хуваарийн дагуу үйлдвэрийн бүтцийн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт болон шуурхай хэмжилт шинжилгээ гүйцэтгэж, ажлын байранд үүсэж болзошгүй үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг эрүүл ахуйн норм хэмжээнд байлгах, ажилчдыг мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хяналт тавьж ажиллав.

Хамгаалах хэрэгсэл:
     Үйлдвэрийн ажилтнуудыг ажлын хувцас, ажлын тусгай гутал, хамгаалах хэрэгсэлд тавигдах чанарын шаардлагыг нэг мөр болгон тогтоох зорилгоор “Ажилтнуудыг ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах тухай” журмыг мөрдөж байна.